Voorwaarden

ARTIKEL 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
1) Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of
diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten
door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en
de ondernemer; 
2) Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 
3) Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-,
bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteiten; 
4) Dag: kalenderdag; 
5) Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden; 
6) Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of
digitale inhoud gedurende een bepaalde periode; 
7) Duurzame gegevensdrager: elk middel – waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer
in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige
raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt; 
8) Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de
overeenkomst op afstand; 
9) Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die digitale inhoud, producten en/of diensten op afstand aan
consumenten aanbiedt; 
10) Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer
georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van digitale inhoud, producten en/of diensten, tot en met het
sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor
communicatie op afstand; 
11) Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een
overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

ARTIKEL 2 – Identiteit van de ondernemer 
DOUX BLEU 
Passage 1
5401 GK, Uden 
info@douxbleu-conceptstore.nl 

(06) 57 25 10 19
KVK 63351103 
BTW nummer NL002301630B44

ARTIKEL 3 – Toepasselijkheid 
1) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand
gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. 
2) Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene voorwaarden aan
de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op
afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien
en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 
3) Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en
voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs
elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de
consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit
redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven
waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek
van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 
4) Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden
van toepassing zijn, zijn het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in
geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem
het meest gunstig is.

ARTIKEL 4 – Het aanbod 
1) Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit
nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 
2) Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten.
De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument
mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe
weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod
binden de ondernemer niet. 
3) Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen
zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: 
• de prijs inclusief belastingen; 
• de eventuele kosten van aflevering; 
• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; 
• het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; 
• de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst; 
• de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs; 
• de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek
voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief; 
• indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument
te raadplegen is; 
• de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen
op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand
komt; 
• de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten; 
• de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze
gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; 
• de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot
voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

ARTIKEL 5 – De overeenkomst 
1) De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van
aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 
2) Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer
onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van
deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 
3) Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en
organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een
veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende
veiligheidsmaatregelen in acht nemen. Bij een elektronische overeenkomst met Creditcard, Miser Cash of
Paypal word er 3% van  het totaalbedrag aan administratiekosten in rekening gebracht.  
4) De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn
betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een
verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek
goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of
aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 
5) De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de
volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier
kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: 
a) het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan; 
b) de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken,
dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; 
c) de informatie over bestaande service na aankoop en garanties; 
d) de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan
de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst; 
e) de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan
één jaar of van onbepaalde duur is. 
6) Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de
bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

ARTIKEL 6 – Herroepingsrecht
Bij levering van producten: 
1) Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van
redenen te ontbinden gedurende 14 kalenderdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het
product door of namens de consument. De retourkosten zijn voor de rekening van de consument. 
2) De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument
aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: 
a) als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument,
of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de
consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling
van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren. 
b) als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de
consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; 
c) bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag
waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

ARTIKEL 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd 
1) Tijdens dit termijn, 14 kalenderdagen, zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de
verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen
beoordelen of hij het product wenst te behouden. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product
slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Indien hij van zijn
herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze
mogelijk – in de originele staat, niet gedragen, met origineel bevestigd prijskaartje, binnen 14 kalenderdagen
en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en
duidelijke instructies. 
2) De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een
manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1. 
3) De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet
voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft
verstrekt. 

Bij levering van diensten: 
1) Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen
te ontbinden gedurende ten minste 14 kalenderdagen, ingaande op de dag van het aangaan der
overeenkomst. 
2) Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer
bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

ARTIKEL 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en de kosten daarvan 
1) Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door
middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer. 
2) Zo snel mogelijk, maar binnen de termijn gesteld in artikel 6 vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde
melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de
ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument
heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is
verstreken. 
3) De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in
originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4) Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de
consument. 
5) De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet
heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te
dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

ARTIKEL 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping 
1) Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt,
stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging. 
2) De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, exclusief eventuele leveringskosten door de
ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend
op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af
te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont
dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. 
3) De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

ARTIKEL 10 - Uitsluiting herroepingsrecht 
De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als
de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
1) Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de
ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen 
2) Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan
een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden
aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn
op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten,
digitale inhoud en/of diensten af te nemen; 
3) Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als: 
a) de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en 
b) de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst
volledig heeft uitgevoerd; 
4) Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer; 
5) Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een
bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer,
autoverhuurdiensten en catering; 
6) Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of
periode van uitvoering daarvan is voorzien; 
7) Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden
vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een
specifieke persoon bestemd zijn; 
8) Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben; 
9) Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te
worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken; 
10) Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten; 
11) Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar
waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van
schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft; 
12) Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is
verbroken; 
13) Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop; 
14) De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als: 
a) de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en 
b) de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

ARTIKEL 11 – De prijs 
1) Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten
en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven. 
2) In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn
aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele
prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen
richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 
3) Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan
indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 
4) Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien
de ondernemer dit bedongen heeft en: 
a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of 
b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging
ingaat. 
5) De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

ARTIKEL 12 – Conformiteit en Garantie 
1) De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het
aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de
datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product
geschikt is voor ander dan normaal gebruik. 
2) Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de
rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen
van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op
afstand. 
3) Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur
of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan
waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de
overeenkomst.

ARTIKEL 13 – Levering en uitvoering 
1) De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de
uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 
2) Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. Indien
foutieve adresgegevens zijn verstrekt aan de ondernemer, worden de DHL gemaakte kosten om het pakket
retour te sturen in rekening gebracht. Daarnaast zal de verzendkosten opnieuw in rekening gebracht worden. 
3) Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het
bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, maar uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een
langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling
niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand
nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst
zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. 
4) In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald
heeft zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen. 
5) Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een
vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze
worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht
niet worden uitgesloten. 
6) Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de
consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 14 – Duurtransacties
1) De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met
inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één
maand. 
2) Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is
overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de
overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na
voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

ARTIKEL 15 – Betaling 
1) Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden
voldaan binnen 14 dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een
dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden. 
2) Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling
van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel
recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de
bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. 
3) De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de
ondernemer te melden. 
4) In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het
recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 16 – Klachtenregeling 
1) De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht
overeenkomstig deze klachtenprocedure. 
2) Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk
omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. 
3) Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van14 dagen gerekend vanaf de datum
van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de
ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie
wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 
4) De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling
overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

ARTIKEL 17 – Geschil 
1) Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden
betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 18 - Ruilen & retourneren
1) Indien je één of meerderen artikel(en) niet naar wens zijn mag het binnen 14 dagen na ontvangst geretourneerd worden. Enkel indien de artikelen in originele staat zijn: niet gedragen en het prijskaartje origineel bevestigd. Na 14 dagen vervalt de zichttermijn en is de koopovereenkomst definitief, retourneren is dan niet meer mogelijk. Voor sale artikelen geldt het bovenstaande binnen 7 dagen. De kosten voor retourzending zijn voor eigen rekening.

2) Kom je door het retourneren onder de €75,- en is jouw bestelling gratis verzonden? Dan zullen de verzendkosten verrekend worden en in mindering gebracht worden. Bij retourneren ontvang je binnen 7 werkdagen het geldt terug. Let op, bij sale artikelen gelden andere voorwaarden. Informeer hier alvorens bestellen naar.

3) Zie de pagina; Ruilen & retourneren

Bij het aankopen van sale artikelen ga je akkoord met de volgende voorwaarden
- Ruilen & retourneren niet mogelijk
- Het kan voor komen dat niet alle items uit je bestelling geleverd kunnen worden, het bedrag zal worden gecrediteerd op basis van vermindering op het gemiddelde kortingspercentage.
- Samenvoegen, wijzigen of annuleren van de bestelling(en) kan niet
- Geen gratis verzending
- Tijdens de sale zullen we helaas geen cadeaus inpakken
- Garantie vervalt

Let op, door de drukte zullen we later verzenden dat je van ons gewend bent.